Số tiền trong tài khoản VNĐ :
Tỉ lệ: 1 cổ phần = 10,009đ

Tab nằm dọc

Quy đổi thành Cổ Phần
Thực hiện
Chuyển tiền sang TK VNĐ của người khác
Thực hiện
Chuyền tiền sang TK Cộng Đồng
Thực hiện